úvod
homepage

Rytíř chmelového řádu vytisknout článek

Přidáno: 26. září 2007  •  Autor: Zdeněk Rosa
průměrné hodnocení Hodnocení: 3 hodnotících Hodnotících: 2 počet zobrazení Zobrazeno: 9588x

Chmelařský řád byl založen Janem Neohroženým, narozeným v roce 1371 v Dijonu, synem Filipa Odvážného, vévody burgundského a krále brabantského a měl vyznamenat a poctít všechny pány, kteří přispěli svou prací k rozvoji a blahu této ušlechtilé rostliny, pr

Pře 50 lety byla tato tradice obnovena a má znovu poctít své následníky, kteří byli oceněni ve 14. století. „Jsou to pěstitelé chmele, sládci, rektoři vysokých škol, pomocníci, pijáci dobrého piva a vůbec všichni veselí tovaryši, kteří mají zájem o ušlechtilé pěstování chmele a ušlechtile chutnající mok“.

Návrhy na udělení tohoto významného řádu podávají organizace pěstitelů chmele z členských zemí mezinárodní chmelařské organizace pro ty, kteří se svým dílem zasloužili nejvíce o rozvoj a slávu chmelařství. Za Českou republiku podává nominace Svaz pěstitelů chmele ČR a od roku 2005 má právo jedné nominace také Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR.

Za uplynulých 50 let putovalo do České a Slovenské republiky již přes 200 ocenění. Mezi prvními, kteří byli v roce 1957 v Paříži oceněni byli také Ctibor Blattný, Josef Kříž, Emil Rom, Jaroslav Špička a Alfréd Kejř.

Chmelařský řád má tři stupně. Tímto odstupňováním je dána i výše míry uznání a to tak že druhé vyznamenání (Officer – důstojník) je vyšší, třetí pak (Commander – Velitel) je nejvyšší.

V celé historii řádu dosáhli na druhý stupeň z České republiky Josef Kříž, Ctibor Blattný, Jaroslav Špička, Mikuláš Klapal, František Smrčka, Josef Valášek, Václav Fric, František Chvalovský, Lubomír Vent a Emil Bureš. Třetí nejvyšší stupeň byl udělen v roce 2001 v Cantebury v Anglii panu Františku Chvalovskému, v roce 2005 v Lanzhou v Číně panu Václavu Fricovi a v roce 2007 v Yakimě v USA panu Lubomíru Ventovi.

Krátce o nových českých držitelích chmelového řádu:

Ing. Zdeněk Bucek - AGROS Vraný
(nominován za Žateckou chmelařskou oblast)

Narozen 26.5.1948. V letech 1964-68 vystudoval SZTŠ v Benešově a v letech 1968-1973 pak provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. V letech 1974 až 1992 pracoval jako vedoucí pracovník JZD Vraný (ekonom a předseda) a po transformaci družstva na družstvo vlastníků zastává až dosud funkci předsedy představenstva (ZD Vraný a později AGROS Vraný).

Původní JZD Vraný pěstovalo chmel na výměře až 165 ha vesměs v polních podmínkách a velkých blocích s výsledky na úrovni cca 1 t.. Při transformaci původního JZD na družstvo vlastníků byla výměra chmele cca 130 ha. Sklizeň byla organizována na 7 česacích strojích 3 pásových a jedné čtyřkomorové sušárně. V této době mělo družstvo přestárlé chmelnice (ŽPČ neozdravený) s výnosy 0,6- 1 t/ha.

V minulosti zastával ing. Bucek řadu pozic v orgánech českých chmelařských organizací, byl členem představenstva Zájmového sdružení podnikatelů s chmelem (nyní Svaz pěstitelů chmele), člen představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a dosud je členem dozorčí rady BOHEMIA HOP, a.s., kde byl po určitou dobu i předsedou.

Ing. Pavel Řepík - Probios, a.s. Kounov
(nominován za Žateckou chmelařskou oblast, region Rakovnicko).

Narozen 26.12.1956 v Rakovníku. Po absolvování gymnázia v Rakovníku v letech 1972-1976 byl přijat na Vysokou školu zemědělskou v Praze, fakultu provozně-ekonomickou, kterou studoval v letech 1976-81. V roce 1981 nastoupil ing. Pavel Řepík do zaměstnání v JZD v Kounově. Po absolvování vojenské služby (1981-82) nastoupil do funkce technika pro ochranu rostlin, ke které ještě vykonával funkci agronoma chmele. V roce 1987 nastoupil ing. Řepík do funkce vedoucího výroby chmele, tehdy na výměře 280 ha a zároveň ještě od roku 1985 vykonával funkci místopředsedy družstva. Po roce 1989 prošel podnik transformací na akciovou společnost, kde ing. Řepík pracoval jako vedoucí výroby chmele. Výměra chmele se postupně měnila, od 145 ha v roce 1992, po 85 ha v roce 1997, až po dnešních 110 ha. Podnik dosahuje v produkci chmele pravidelně velmi dobrých výsledků, v posledních letech se intenzivně věnuje obnově chmelnic a uplatňují se tu také nové české odrůdy.

Koncem roku 1996 byl ing. Řepík jmenován představenstvem společnosti do funkce ředitele a v roce 2000 zvolen předsedou představenstva akciové společnosti Probios se sídlem v Kounově. Mimo pracovních funkcí byl a je ing. Řepík členem představenstev regionálních organizací Agrární Komory a Zemědělského svazu. V minulém volebním období byl členem revizní komise CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, v současném pak členem představenstva. Ing. Pavel Řepík je ženatý, má dvě děti a mezi jeho koníčky patří mimo chmele také hudba, kterou aktivně dělal a motorismus, zvláště ten na dvou kolech.

ing. Ladislav Papež - ZD Liběšice
(nominován za Úštěckou chmelařskou oblast)

Narozen 29.9.1942. V letech 1959-1964 vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze.

V roce 1965 začal ing. Papež pracovat jako agronom v Zemědělském družstvu Úštěk, které hospodařilo na 760 ha zemědělské půdy a chmel se pěstoval na 75 ha. V roce 1972 obdržel ing. Papež čestné uznání Ministerstva zemědělství za výnos chmele a 100 % kvalitu v I.třídě.

Od roku 1979 zastával ing. Papež funkci ředitele Agrochemického podniku Lovosice jeho náplní bylo zajišťování ochrany a výživy rostlin v okresu Litoměřice. Od roku 1990 je ing. Papež předsedou Zemědělského družstva Liběšice, které hospodaří na 1980 ha zemědělské půdy a jeho zaměření v polní výrobě je hlavně na produkci obilovin a řepky. Dále je družstvo specializováno na pěstování chmele o výměře 100 ha a ovoce s výměrou 96 ha. Živočišná výroba je zaměřena především na produkci mléka. V pěstování chmele dosahuje podniky pravidelně nadprůměrných výsledků jak po stránce výnosové tak kvalitativní.

Od roku 1994 byl ing. Papež jedno volební období členem předsednictva Svazu pěstitelů chmele ČR a v roce 1999 byl zvolen členem představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, kde až do současné doby zastává funkci místopředsedy představenstva.

V roce 2000 byl ing. Papež zvolen členem představenstva Bohemia Hop, a.s. a od roku 2003 je členem dozorčí rady. Od roku 1998 je členem Komoditní rady (nyní Poradního sboru) Ministerstva zemědělství pro chmel. V roce 2004 se ing. Papež stal členem vědecké rady Chmelařské institutu, s.r.o. Žatec.

Ing. Petr Palán - CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
(nominován za Unii obchodníků a zpracovatelů chmele ČR)

Narozen 25.10.1952 v Podbořanech.

Po skončení středoškolských studií nastoupil ing. Palán do oborového podniku Chmelařství, kde při zaměstnání vystudoval Vysokou školu ekonomickou a podniku Chmelařství zůstal věrný až do současné doby. V něm prošel různými funkcemi: referent, ekonom závodu, vedoucí ekonomického odboru, náměstek ředitele a od roku 1993 působí jako ředitel.

V 90.letech byl ing. Palán iniciátorem a propagátorem myšlenky vybudování Chmelařské pojišťovny, sloužící výhradně chmelařům na vzájemnostním principu. Po jejím založení v ní působil jako místopředseda představenstva.

Ing. Palán působil, nebo dosud aktivně působí v institucích spojených s činností Chmelařství, družstva Žatec, zejména pak ve statutárních orgánek dceřinné firmy Bohemia Hop a Morava Hop. Od června 200l pracuje jako hospodář Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR, a od ledna 2004 je členem vědecké rady Chmelařského institutu s.r.o.

Doc. Ing. Lubomír Vent, CSc.
(nominován představenstvem IHGC na návrh Svazu pěstitelů chmele ČR)

Narozen 21.3.1928 v Řevničově. Pan Vent studoval na Reálném gymnáziu v Rakovníku a po maturitní zkoušce nastoupil na Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze, v r.1959 CSc., 1965 habilitace.

Ještě jako vysokoškolský student nastoupil pan Vent v roce 1950 do Ústavu obecné a speciální produkce rostlinné na místo asistenta. Po jednoleté asistentuře v uvedeném ústavu, později katedře, nastoupil do vědecké aspirantury ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni a jeho pracovištěm se stal Výzkumný ústav chmelařský v Žatci. Kandidátskou disertační práci, zpracovanou na téma "Šlechtění chmele žateckého typu křížením" obhájil v r.1959.

Ve Výzkumném ústavu chmelařském zůstal i po skončení aspirantury jako řadový výzkumník v oddělení šlechtění chmele a od r.1956 byl jeho ředitelem. Podařilo se mu soustředit jak do tehdejšího ústavu, tak do nejbližšího okolí rozhodující základnu odborníků a stál v čele všech rozhodujících úkolů tehdejšího chmelařství. V r.1965 se habilitoval na Vysoké škole zemědělské v Praze a působil zde jako externí vysokoškolský učitel ve svém oboru. Tématem jeho habilitační práce bylo "Využití selekce a křížení v praktickém šlechtění chmele". Po r.1968 bylo jeho působení ve vedoucí funkci československého chmelařství v r.1970 násilné ukončeno a byl určen na práci na Státním statku v Žatci. Byla to jeho mimořádná odborná úroveň, pracovní zanícenost, pověst odborníka špičkové úrovně i přátelské zázemí, které ho vrátilo k jeho profesi. Nacházel působiště v největším chmelařícím podniku v Blšanech, kde se prosadil ve výrobní i zlepšovatelské oblasti. Odkaz jeho celoživotní činnosti ve chmelařství spočívá v návaznosti šlechtitelské práce na činnost zakladatele chmelařského výzkumu doc.Dr.Karla Osvalda. Má zásluhu na zařazení Osvaldových klonů do sortimentu českých odrůd chmele. V metodice šlechtění chmele položil základ generativnímu šlechtění chmele a prosadil prioritní postavení chmelařského výzkumu ve všech základních otázkách. Mezi nejvýznamnější přínosy patří přestavba úzkosponné kultury na široké spony, výzkum a vývoj mechanizačních prostředků odpovídajících tehdejším velkovýrobním podmínkám. Rozvíjel nepřetržitý kontakt s pěstitelskou základnou, byl dlouholetým předsedou redakční rady časopisu Chmelařství.

Aktivně vystupoval na mezinárodní úrovni, zejména ve vědecké komisi Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele. Etapa jeho působení ve chmelařském výzkumu byla označena jeho jménem (Ventovská) a pro současné chmelařství zanechala trvalý odkaz. Docent Vent publikoval rozsáhlý soubor vědeckých prací, odborných a populárně odborných článků a publikací. Byl vedoucím autorského kolektivu monografie Chmelařství a napsal knihu vzpomínek Zelené zlato (VÚPS, 2002). Docent Vent byl ještě donedávna členem dozorčí rady Chmelařského institutu, s.r.o. a stále je aktivním členem jeho Vědecké rady.

Činnost docenta Venta byla již v minulosti oceněna Mezinárodním sdružením pěstitelů chmele, I.stupeň (Chevalier, 1965) a II. stupeň (Offizier, 1994).

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 2 komentáře, poslední komentář: 19.11.2015 11:32 Komentovat
Řepík ožungr kodyžak19.11.2015 11:32
tak konzumoval až přišel o noty
Řepík to má zaslouženě Oswald01.08.2009 17:06
nejenže chmel pěstuje,ale je i náruživý konzument zlatého moku.
Vyhledávání