úvod
homepage

Čeští pivovarníci v evropských strukturách vytisknout článek

Přidáno: 6. února 2007  •  Autor: Josef Vacl
průměrné hodnocení Hodnocení: 2 hodnotících Hodnotících: 1 počet zobrazení Zobrazeno: 6063x

Naplnil první rok členství českých pivovarníků sdružených do Českého svazu pivovarů a sladoven v Brewers of Europe (BoE) záměry, se kterými do evropského sdružení národních asociací pivovarů vstupovali?

Když jsme, čeští pivovarníci sdružení v Českém svazu pivovarů a sladoven ČSPS) vstupovali před rokem do Brewers of Europe (BoE), bylo zřejmé, že sice význam a pozici této instituce mezi obdobnými zájmovými organizacemi v Bruselu známe, ale otázkou zůstávalo, zda a do jaké míry budeme s to tuto instituci využít pro své záměry. Tehdy jsme prohlásili, že vstup do BoE nám umožní, abychom byli v Bruselu nejen aktivnější, ale abychom byli také více slyšet. Měli jsme být těmi, kteří nejen monitorují, co se v Bruselu děje, ale také vědí více o tom, kterým směrem se ubírá evropská legislativa ovlivňující jejich zájmy. Především jsme však měli v úmyslu na toto dění aktivně působit. Právě možnost aktivní spolupráce na vzniku stanovisek ovlivňujících tvorbu evropské legislativy je to, co nás tehdy přimělo do Brewers of Europe vstoupit. Současně jsme si uvědomovali, že v té době čerstvé neschválení evropské ústavy jen zvyšovalo váhu hlasu každého národního subjektu EU. Je rovněž pochopitelné, že jsme se ztotožňovali s cíli renomované instituce a chtěli jsme prostě „být u toho“, a hlavně ovlivňovat dění tak, jak si to historie, tradice a v neposlední řadě i věhlas českého pivovarství zasluhují.

Co tedy přinesl první rok našeho členství? Především se naplnil předpoklad o tom, že členství v BoE nám zajistí lepší informovanost o dění v centru evropské politiky. Bylo a je to dáno tím, že máme zastoupení ve všech nejdůležitějších orgánech BoE, a že tedy zprávy o všech významných skutečnostech „máme z první ruky“. S tím souvisí i fakt, že se nám podařilo obsadit pozici ve dvanáctičlenném výkonném výboru, kde je náš zástupce zodpovědný mimo jiné za kontakty mezi vedením organizace a pivovarníky států východní Evropy, jejichž zájmy zastupuje. V odborných komisích, jako je komise Pivo a společnost, Součásti, přísady a Životní prostředí, také působí čeští zástupci pivovarského průmyslu. Skutečnost, že dochází k postupné integraci významné vědecké instituce – Evropské pivovarské konvence (EBC – European Brewery Convention) – právě do Brewers of Europe, znamená nejen soustředění sil, ale také lepší propojení mezi výrobci piva a vědecko-technickými experty. To přinese lépe koordinované a efektivnější působení dovnitř i vně pivovarského průmyslu v Evropě. Silná pozice českých pivovarských odborníků v EBC zajišťuje, že naši čeští kolegové nejen sledují nejnovější poznatky vědy a možnosti jejich aplikace při výrobě piva pro zajištění maximální kvality této potraviny, ale mají vliv i na zkoumání všeho, co souvisí s tak citlivou problematikou, jako je ochrana zdraví spotřebitele.

Podíváme-li se na nejvýznamnější činnosti, kterým se v loňském roce vedení BoE za aktivní účasti českých pivovarníků věnovalo, patří mezi ně především účast na společné mediální akci, jež v evropských médiích vyjadřovala názor veřejnosti na iniciativu evropského komisaře pro zdraví Markose Kypriana. Jeho návrhy na regulaci konzumace alkoholu by znamenaly zavedení částečné prohibice v EU a nedbaly na zásady historických, kulturních a dalších rozdílů v oblasti spotřeby alkoholu. Tento, zjednodušeně nazývaný „skandinávský model“, byl v původní verzi v důsledku velmi úspěšné mediální kampaně odmítnut. Bylo to i tím, že argumenty pivovarníků se opíraly jednak o fakta zpracovaná renomovanými experty, kteří jsou činní mimo pivovarské struktury a jejichž argumenty byly shledány jako vědecky podložené, rozumné a objektivní. Navíc byla uznána i tvrzení, že je třeba brát při tak významných rozhodnutích do úvahy principy kulturní a historické a rozdíly v oblasti spotřeby a spotřebitelských zvyklostí v zemích EU. DG SANCO, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise, místo toho samo navrhlo do diskuse dokument, který klade důraz na výchovu spotřebitele, tvorbu a udržování databází o vlivu alkoholu na Evropany a je založen na aktivní výměně informací mezi členskými státy EU a Evropskou komisí. Je nutno dodat, že se zásadami pivovarníků, které se opírají o princip výchovy a nikoli restrikce a striktní dodržování principů subsidiarity v EU, byli seznámeni všichni eurokomisaři.

Dalším důležitým krokem bylo, že na základě vzájemné spolupráce národních asociací, členů BoE, Rada ministrů financí (ECOFIN) neodsouhlasila zvýšení minimální sazby spotřební daně na pivo, jejíž přijetí by jeho producenty výrazně znevýhodnilo proti zemím produkujícím víno. Významnou pomoc poskytly vládní instituce České republiky, což naši pivovarníci velmi oceňují.

Dalším významným prvkem činnosti BoE, který patří k základním atributům smyslu činnosti evropských pivovarníků, je obrana proti antialkoholní lobby, kdy se především nevládní organizace (WHO, EUROCARE) snaží proti zájmům pivovarského průmyslu uplatnit stejný model, jaký byl použit proti výrobcům tabáku. Ukazuje se však, že tento střet není možné vybojovat pouze na půdě evropských institucí, významné místo hrají jednotlivé členské země EU i ty, které stojí mimo ně, jako je Norsko a Švýcarsko. V této souvislosti se ukazuje, že řada evropských institucí vnímá a oceňuje snahu i konkrétní kroky, které pivovary podnikly v rámci projektu samoregulace v oblasti komerční komunikace. V České republice od r. 2003 funguje Iniciativa zodpovědných pivovarů, která si klade za cíl podporovat zodpovědný přístup ke konzumaci, prodeji a marketingu piva. Řadu projektů již uskutečnila a další se připravují. Podíváme-li se na první rok fungování českých pivovarníků v evropských pivovarských strukturách, můžeme konstatovat, že se nám podařilo prosadit se do jejich výkonných i odborných složek, ale – a to je mnohem důležitější – též se podílet na řadě jejich aktivit. Potvrzují to slova Rodolpha de Looz-Corswarema, generálního tajemníka Brewers of Europe: „Čeští pivovarníci za rok svého členství v Brewers of Europe prokázali, že umí nejen vařit vynikající pivo, ale jsou s to pro něj mnoho pozitivního udělat. Vážíme si řady nápadů, kterými obohatili naši činnost. Jejich práce ve vedoucích orgánech a odborných komisích je všeobecně velmi ceněna a napomáhá jak prestiži naší organizace, tak i prosazování zájmů nás evropských pivovarníků.“

Taková slova jistě potěší, neznamenají však nic jiného než závazek v činnosti v evropských pivovarských strukturách pokračovat. Nebylo by nic horšího než se spokojit s dosaženým. Tradice i historie českého pivovarství nás bez velkých slov zavazují k tomu, abychom ochraňovali zájmy českého pivovarského průmyslu včetně sladařství, chmelařství a dalších navazujících odvětví a současně jeho pozici upevňovali a dále rozvíjeli.

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 0 komentářů Komentovat
Vyhledávání